56. Χισάρ


Το παράδειγμα του Χισάρ που παραθέτει ο Κύριλλος Μαρμαρινός, το έχει συμπεριλάβει ο Κηλτζανίδης στην Μεθοδική Διδασκαλία [1], χωρίς ωστόσο να αναφέρει ως πηγή τον Κύριλλο. Ο Κηλτζανίδης παραθέτει το παράδειγμα στην γραφή τού Κυρίλλου, χρησιμοποιώντας τυπογραφικά σημάδια, όσο του το επιτρέπει η τυπογραφία της εποχής του. Εν συνεχεία δίνει την δική του εξήγηση. Για περισσότερα δείτε στην διδακτορική διατριβή μου, ΚΕΦ. 16. Παραδείγματα, Παράδειγμα 9: Ο Κηλτζανίδης μεταγράφει τον Κύριλλο, σελ. 636 και εξής. 

Αξιοσημείωτη επίσης, η δια του φθόγγου εβίτζ πραγμάτωση του χρωματικού γένους στο παράδειγμα του Κυρίλλου.
[1] ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθοδική Διδασκαλία Θεωρητική τε και Πρακτική
προς Εκμάθησιν και Διάδοσιν του Εξωτερικού Μέλους, εκδ. Πατριαρχικόν
Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολις, 1881.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου